O kancelarii

Znajdujecie się Państwo na oficjalnej stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Adama Olejnika.

W kancelarii wdrożono szereg systemów informatycznych (m.in Ognivo 2, EPUAP, EKW), które znacząco usprawniają egzekucję oraz wpływają na jej szybkość i skuteczność. Kancelaria jest przygotowana do obsługi wniosków egzekucyjnych kierowanych za pośrednictwem e-sądu. Szybkie, zgodne z prawem i rzetelne wykonanie czynności egzekucyjnych, w tym także czynności terenowych, to dla kancelarii priorytet.

Komornik udziela wsparcia przez prowadzenie postępowań o:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym;
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;
  • sporządzanie spisu inwentarza;

a także:

  • doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  • na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
2018. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Adam Olejnik. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.