Wnioski do pobrania

Do wszczęcia postępowania egzekucyjnego niezbędny jest wniosek wierzyciela. Wniosek taki, złożony na piśmie, bądź ustnie do protokołu, powinien zawierać:

  • oznaczenie organu egzekucyjnego, do którego jest kierowany,
  • oznaczenie wierzyciela i dłużnika, ewentualnie innych uczestników postępowania, a także przedstawicieli stron i ich pełnomocników,
  • oznaczenie miejsca ich zamieszkania lub siedziby,
  • oznaczenie pisma jako wniosku o wszczęcie egzekucji,
  • oznaczenie świadczenia, które ma być spełnione,
  • podpis wierzyciela lub innego podmiotu uprawnionego do zgłoszenia wniosku.

Do wniosku należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego t.j. tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

 

Pliki do pobrania:

2018. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Adam Olejnik. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.